رینگ کمپرسور

اب بندی پیستون با جداره سیلندر وک مک به فشرده سازی ایده ال گاز